Generelle salgsbetingelser og leveringsbetingelser 2021

Generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om iLoveEcoEssentials ApS cvr. 37691410. ("Virksomheden") salg og levering af produkter og relaterede tjenester til erhvervskunder.

FIRMA

ILoveEcoEssentials Aps

KORT NAVN

ILEE

VIRKSOMHEDSTYPE

Aktionærselskab

CVR-NUMMER

37691410

ETABLERINGSÅR

2016

FIRMAADRESSE

iLoveEcoEssentials Gullfossgade 4, 2300 København S.

LEVERINGSADRESSE

iLoveEcoEssentials Islevdalvej 144A, 2610 Rødovre. (Levering ved den grønne port)

E-MAIL

hello@iloveecoessentials.com

BANKOPLYSNINGER

Danske Bank 3001 – 0011925367

 

Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med selskabets tilbud det overordnede aftalegrundlag for selskabets salg og levering af produkter til kunden ("Aftalegrundlaget"). Kundens købsbetingelser er betaling på forhånd på den første ordre. Når betalingen er modtaget, vil ordren blive afsendt den følgende tirsdag. Efterfølgende ordrer har 10 dages betaling. Ændringer i og tilføjelser til aftalegrundlaget er kun gyldige, hvis parterne har aftalt skriftligt.

 

Produkter og tjenester

Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er selskabet på ingen måde ansvarlig for tab eller skader, der kan tilskrives brug til andre formål.

Virksomheden er ikke ansvarlig for tabt omsætning for Kunden i forbindelse med kundens ukorrekte brug af produkter, tilbehør og relaterede tjenester.

 

Pris og betaling

Prisen for produkter og relaterede tjenester følger selskabets aktuelle prisliste på det tidspunkt, hvor selskabet bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle købspriser er eksklusive moms og levering. Vejledende salgspriser er inkl. moms.

Der foretages reservationer af valutaændringer.

 

Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller relaterede tjenester til tiden, er virksomheden berettiget til renter af det skyldige beløb på 0,7% pr. måned fra forfaldsdatoen og indtil betalingen er foretaget.

 

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Virksomhedens tilbud gælder i 10 dage fra den dato, hvor tilbuddet er dateret, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Accept af tilbud modtaget af selskabet efter udløbet af acceptperioden er ikke bindende for selskabet, medmindre selskabet meddeler kunden andet.

Kunden skal sende en udfyldt ordreformular for produkter til virksomheden skriftligt via e-mail.

Virksomheden bestræber sig på at sende bekræftelse eller afvisning af en bestilling af produkter til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen af ordren. Bekræftelser og afslag på ordrer skal være skriftlige for at være bindende for selskabet.

 

Ændring af ordrer

Kunden må ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller relaterede tjenester uden virksomhedens skriftlige samtykke.

Inkonsekvente vilkår: Hvis virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter eller relaterede tjenester ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalen, og kunden ikke ønsker at acceptere de inkonsekvente vilkår, skal kunden underrette virksomheden skriftligt inden for 5 arbejdsdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Ellers er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 

Levereies

Leveringsbetingelser: Virksomheden leverer alle solgte produkter og tilbehør eks. levering – med delvis levering og dermed ekstra forsendelsesomkostninger. Alle forsendelser sendes med DSV. Risikoen for tyveri af eller beskadigelse af produkter og tilbehør overgår til kunden ved levering. Kunden skal modtage og kontrollere, hvad der leveres, og bekræfter modtagelsen ved levering. Hvis virksomheden modtager en levering på vegne af kunden, overgår risikoen også til kunden ved levering.

Selskabet sender alle formelt bestilte produkter først kommende tirsdage, medmindre parterne har aftalt andet, eller selskabet oplyser andet i henhold til lager.

Kunden skal inspicere alle produkter ved levering. Hvis kunden opdager en fejl eller defekt, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks underrettes skriftligt til virksomheden på hej @iloveecoessentials.com. Hvis en fejl eller defekt, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks underrettes skriftligt til virksomheden, kan det ikke gøres krav på senere.

 

Forsinket levering

Hvis selskabet forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, informerer selskabet kunden om det og angiver samtidig årsagen til forsinkelsen og en ny forventet leveringstid. "Selskabet" er ikke ansvarlig for tredjepartsforsinkelser.

 

Udskiftning i tilfælde af forkert levering i henhold til kundens ordre.

Hvis kunden opdager en fejl eller fejl i leveringen, som kunden ønsker at gøre krav på, skal den straks underrettes skriftligt til virksomheden på hej @iloveecoessentials.com.

Hvis en fejl eller defekt, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks underrettes skriftligt til virksomheden, kan det ikke gøres krav på senere. Kunden skal give virksomheden oplysninger om en rapporteret fejl eller fejl, som virksomheden anmoder om.

Undersøgelse: Inden for en rimelig tid efter, at virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller defekt og undersøgt kravet, underretter virksomheden kunden om fejlen eller manglen er genstand for ombytning.

Kunden skal efter anmodning sende defekte og/eller forkert leverede produkter til virksomheden. Virksomheden bærer omkostningerne ved udskiftning, hvis defekten eller manglen er dækket af udskiftningen.

 

Afhjælpning: Inden for en rimelig tid efter, at virksomheden har meddelt kunden, at en defekt eller defekt er genstand for udskiftning, vil virksomheden afhjælpe defekten eller defekten ved at sende et nyt lignende produkt. Levering af produkter i forbindelse med fejl og mangler betales af selskabet.

Udskiftning omfatter ikke almindelig slitage, opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med virksomhedens anvisninger eller generelle praksis og andre forhold, som virksomheden ikke er ansvarlig for.

 

Ansvar

Hver part er ansvarlig for sine egne handlinger og undladelser i henhold til gældende lovgivning med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget. Kunden har pligt til at inspicere, at de tilbudte produkter er i overensstemmelse med den ønskede løsning. Kravspecifikationer og ønsker om enhver løsning skal foretages skriftligt til virksomheden, inden ordren afgives.

 

Produktansvar

Virksomheden er ansvarlig for produktansvar for leverede produkter i det omfang, et sådant ansvar følger af obligatorisk lovgivning. Kunden skal skadesløsholdelse Selskabet i det omfang, at selskabet kan pådrage sig produktansvar desuden.

 

Ansvarsbegrænsning

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstridende vilkår i kontraktgrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af salg, overskud, kompensationer eller goodwill.

 

Force majeure

Uanset eventuelle modstridende vilkår i kontraktgrundlaget er virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, der kan tilskrives force majeure. Udledningen varer, så længe force majeure varer. Force majeure anses for at være sager, der ligger uden for selskabets kontrol, og som selskabet ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturlige forhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdskonflikter.

 

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Ejendomsrettigheder. Det fulde ejerskab af alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, tilbehør og relaterede tjenester tilhører selskabet, indtil fuld og endelig indløsning har fundet sted.

 

Fortrolighed

Offentliggørelse og brug. Kunden må ikke videregive eller bruge eller gøre det muligt for andre at bruge virksomhedens forretningshemmeligheder eller andre oplysninger af nogen art, der ikke er offentligt tilgængelige.

Beskyttelse. Kunden må ikke uretmæssigt indhente eller forsøge at indhente kendskab til eller adgang til virksomhedens fortrolige oplysninger. Kunden skal håndtere og opbevare oplysningerne korrekt for at forhindre, at de ved et uheld kommer til andres viden.

Varighed. Kundens forpligtelser i forhold til at opretholde ovenstående fortrolighed gælder under parternes handel og uden tidsbegrænsning efter ophør af handlen, uanset årsagen til opsigelsen.

 

Gældende lovgivning og mødested

Lovvalg. Parternes handel er i alle henseender underlagt dansk lovgivning.

Sted. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med parternes handel, skal afgøres af en dansk domstol.

 

Oplagring

Alle kosmetiske produkter skal opbevares af kunden ved en temperatur på 10-25 grader Celsium og holdes væk fra direkte sollys.

COOKIES
Ingen brug af cookies eller logfiler på websiden. En cookie bruges til at forhindre, at undersøgelsen dukker op, hver gang websiden besøges.

PERSONDATA
Personlige oplysninger i forbindelse med køb på denne hjemmeside er registreret på www.iloveecoessentials.com og opbevares i tre år for at sikre korrekt håndtering i tilfælde af garanti eller andre spørgsmål. Efter tre år slettes de personlige oplysninger. Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert, men krypteret. Der gemmes ingen følsomme oplysninger.

Vi registrerer dine personlige oplysninger med det formål at levere din ordre. Når du indsamler personlige oplysninger via hjemmesiden, sikrer vi, at det sker med dit samtykke, hvilket betyder, at du vil vide præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Efter bestilling vil du modtage en ordrebekræftelse via e-mail. Vi er en uafhængig online butik, der ikke deler dine personlige oplysninger med andre. Alle medarbejdere i iLoveEcoEssentials har adgang til dine personlige oplysninger.

Få dine personlige oplysninger registreret på www.iloveecoessentials.com har du altid ret til at kræve, at oplysningerne slettes, og du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Du har disse rettigheder i overensstemmelse med persondataloven.

Ønsker du at komme i kontakt med os vedrørende dine personlige oplysninger, så kontakt os på Hej @iloveecoessentials.com

 
Ikonet Venstre menu